Skip to content

Sak – stortinget.no

Tekst fra Folkehelesmeldinga – 6.3.2 Vaksinasjonsprogram for vaksne Regjeringa vil arbeide med å etablere eit vaksinasjonsprogram for vaksne og risikogrupper. Utgangspunktet vil vere dagens influensavaksinasjonsprogram, der kommunane har ansvar for å gi innbyggarane tilbod om vaksine. Ein eventuell vidareføring av tilbudet om vaksine mot covid-19 kan også gjerast i vaksinasjonsprogrammet. Å innføre fleire vaksinar kan vedtakast etter ei fagleg og samfunnsøkonomisk vurdering. Målet med eit vaksenvaksinasjonsprogram er betre oppslutning om vaksinasjonstilrådingar, betre helse og mindre behov for helsehjelp i målgruppene. Ei ramme for vaksinasjon som sikrar befolkninga eit tilbod, vil også vere føreseieleg og gi betre kunnskap. Ei ordning for påminningar og innkalling til vaksinasjon kan vere eit godt verkemiddel for å få folk til å slutte opp om vaksinasjonstilbodet. Eit program kan gi betre innkjøpsavtalar og betre tilgang til vaksinar i ein krevjande marknad, og ei samla handtering av vaksinasjonstilbodet kan redusere kostnader sentralt og lokalt.

Innspill til Folkehelsemledingen –  Meld. St. 15 (2022 –2023) – publisert 31 mars 2023

FIRM-Norge  «Forum for forebyggende infeksjonsmedisin og reisemedisin», opprettet i 1993, for å fremme kunnskap om vaksiner og bistå private og offentlige vaksinasjonsklinikker. FIRM har fokus på faglige spørsmål i tråd med nasjonale faglige myndigheter.

Vi ønsker å anerkjenne regjeringens forslag for innføring av et voksenvaksinasjonsprogram. Våre medlemmer, vaksinasjonseksperter over hele landet, ønsker å aktivt bidra til et voksenvaksinasjonsprogram for å oppnå en rask og vellykket implementering.

Gjennom både opphentingsvaksinasjonsprogram for HPV-vaksiner til kvinner, covid og influensavaksinasjon, har våre medlemmer bidratt til et godt samarbeid med mange kommuner for å sikre høyest mulig vaksinedekning. Gjennom dette arbeidet har vi vist at våre medlemmer har systemer, kompetanse og fleksibilitet til å raskt kunne være en viktig partner i gjennomføring av et voksenvaksinasjonsprogram.

For oss vil det være gunstig å komme tidlig inn i planleggingen både for å kunne bidra med vår faglige kompetanse, men også i forhold til den praktiske gjennomføringen i kommunene

Et Påminnelse/varslingssystem bør enkelt kunne etableres og klinikkene vil kunne hjelpe til med å påminne våre kunder om at det er på tide å ta ulike vaksiner. Tydelige anbefalinger fra Folkehelseinstituttet, som kan kommuniseres ut med hjelp også fra oss, private og offentlige vaksineklinikker, apotek og industri – vil være et viktig bidrag til et vellykket voksenvaksinasjonsprogram.

Det er nå viktig å utnytte dagens positive innstilling fra befolkningen til vaksinasjon. Derfor bør en innføring av et slikt program starte så raskt som mulig, med eller uten offentlig finansiering. 

Med vennlig hilsen;

FIRM-Norge